Regulamin

 

§ 1

 

Postanowienia wstępne

1.    Sklep internetowy TMBmeble.pl, dostępny pod adresem internetowym tmbmeble.pl, prowadzony jest przez Kamil Dziubiński, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą KORGED Kamil Dziubiński, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP PL 5632283466, REGON 361483220.

 

§ 2

Definicje

      1.  Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub                      zawodową.

             2.  Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KORGED Kamil Dziubiński, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności                              Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP PL 5632283466, REGON 361483220.

              3.  Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.   

                4.  Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we                      własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

             5.  Sklep sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym tmbmeble.pl

             6.  Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej                       fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

             7.  Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

             8.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów               ze Sprzedawcą. 

             9.  Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz                   określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

           10.  Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych                     Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

            11.  Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

            12.  Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę                                 Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło. 

            13.  Dzień Roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1.    Adres Sprzedawcy: ul. K. Szymanowskiego 13/23, 22-100 Chełm

2.    Adres e-mail Sprzedawcy: info@tmbmeble.pl

3.    Numer telefonu Sprzedawcy: 602 388 537

4.    Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 25 1910 1048 2669 3516 8633 0001

 

5.    Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 

§ 4

Informacje ogólne

1.  Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

2.  Przeglądanie asortymentu Sklepu i Składanie zamówień nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 

3.  Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). 

4.  Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy o której klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. 

5. Terminy realizacji i dostawy poszczególnych Produktów, wymienione są w opisach każdego systemu. Terminy te z przyczyn niezależnych od Sprzedającego mogą ulec wydłużeniu, w zależności od okresu w jakim następuje zamówienie.

 

§ 5

Zasady składania Zamówienia

       W celu złożenia Zamówienia należy:

 

1.  wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);

2.  po sprawdzeniu zgodności dodanych mebli do Koszyka z zamówieniem kliknąć przycisk ” Przejdź do płatności”

3.  wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu oraz wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia. W celu prawidłowej obsługi zamówienia wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką jest obowiązkowe; 

4. wybrać metodę płatności oraz zaznaczyć obowiązkowe pole “Przeczytałem/am i akceptuję regulamin“. Potwierdzają Państwo Zamówienie klikając w przycisk “Kupuję i płacę” oraz opłacając zamówienie 

 

§ 6

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

     Wszystkie zamówienia ze względu na charakter sprzedawanych Produktów realizowane są na zasadach przedpłaty. W niektórych przypadkach Klient może skorzystać
     z opłacenia mebli przy odbiorze “za pobraniem” (wpłata należności firmie kurierskiej dostarczającej Produkt/y) lub “odbioru osobistego” złożonego zamówienia (opłata z góry       lub przy odbiorze). Metody te można zastosować w stosunku do wybranych systemów mebli po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedającym. 
Koszty wysyłki zależą od wagi,             rozmiarów towaru, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy płatności (wagi towarów na stronie internetowej nie zawsze zgadzają się z wagami                                               rzeczywistymi, gdyż zostały dopasowane do względów gabarytowych i w celu ustalenia jak najbardziej rzetelnych kosztów wysyłki – w przypadku chęci uzyskania                             rzeczywistej wagi mebla, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy umieszczony w zakładce “Kontakt”).

     Płatność za zamówienie może być zrealizowana poprzez:

     – dokonanie zwykłego Przelewu Bankowego (po wybraniu tej opcji pojawią się wszystkie dane potrzebne do dokonania płatności za zamówienie),

     – dokonaniu zakupu na Raty (w przypadku kredytu ratalnego minimalna kwota wynosi 200 zł brutto, maksymalna 50 000 zł brutto),

     – dokonaniu zakupu na Leasing (w przypadku leasingu minimalna kwota wynosi 300 zł netto. Nie ma górnej granicy finansowania w leasingu),

     – dokonaniu płatności Kartą lub Online z PayU 

     

 

§ 7

Wykonanie umowy sprzedaży

 

1.    Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 5 Regulaminu.

2.  Po złożeniu Zamówienia i jego opłaceniu Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.    W przypadku wyboru przez Klienta:

  a.    płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

  b.    płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

  c.     płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

4.    Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. Przewidywane terminy realizacji zawarte są w opisach poszczególnych systemów i mogą być różne dla każdego z systemów meblowych. 

5.    W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

6.    Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

  a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – następny Dzień Roboczy po dniu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

  b.  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

         c.  W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości                 Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania                           Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

        7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

        8. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski. Po wcześniejszym ustaleniu możliwości dostawy Produktu przez Sprzedającego oraz kosztów dostawy,                             możliwa jest również wysyłka Zamówienia po za terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

        9. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w trakcie składania                                 Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 

        10. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 

§ 8

Prawo odstąpienia od umowy

 

1.    Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.    Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3.    W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4.    Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5.  Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.

6.    W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7.    Skutki odstąpienia od Umowy:

  a.  W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

  b.  W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 c.  Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 d.  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.

 e.  Konsument powinien odesłać Produkt na ustalony wcześniej ze Sprzedawcą adres niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

 f.  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 g.  Zwracany Produkt musi być w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania. Produkt musi być zabezpieczony do przesyłki przez Konsumenta w sposób co najmniej odpowiadający zabezpieczeniom Produktu w chwili otrzymania go przez Konsumenta.  Gdy po otrzymaniu zwracanego Produktu Sprzedawca stwierdzi jego uszkodzenie lub ślady użytkowania Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu, a wartość ta zostanie pomniejszona w kwocie przelewu o czym klient zostanie wcześniej poinformowany. Wiadomość zostanie wysłana na adres mailowy podany przez Konsumenta do kontaktu. W przypadku otrzymania uszkodzonego Produktu, którego stan ze względu na swoje cechy nie pozwala na jego dalsze użytkowanie Sprzedawca ma prawo wystąpić z powództwem o odszkodowanie albo złożyć oświadczenie o potrąceniu przysługującej mu wierzytelności z tytułu odszkodowania za zmniejszenie wartości rzeczy z wierzytelnością Konsumenta o zwrot kosztów poniesionych w związku z zawartą umową. W przypadku zwrotu uszkodzonego Produktu przez Przedsiębiorcę Sprzedawca zastrzega sobie prawo do braku zwrotu wszelkich poniesionych przez Przedsiębiorcę należności, chyba że strony ustalą inaczej.

  h.  Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem.

 

       8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 

  a.   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego                                     zindywidualizowanych potrzeb 

      – nie przyjmujemy zwrotu szaf metalowych wykonanych na zamówienie oraz w kolorze innym niż RAL 7035

     – nie przyjmujemy mebli wykonanych na zamówienie, mebli w kolorze dostępnym na zamówienie oraz w kolorze który nie jest dostępny “od ręki” na stanie magazynowym, mebli wykonanych w więcej niż jednym kolorze, chyba że dany układ kolorystyczny jest jedynym dostępnym dla danego systemu meblowego

 

 b.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  c.   w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia

 d.  o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

 e.   w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

 f.  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

 h.   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  i.     o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

 j.  o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

 

§ 9

Reklamacja i gwarancja

 

 

1.   Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2.  Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3.  W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

4.  Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy.

5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. opis wady, dokumentację fotograficzną (jeżeli jest to możliwe), okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6.  Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7.  Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres każdorazowo ustalony ze Sprzedawcą drogą mailową.

8.  Na Produkty dostępne na stronie tmbmeble.pl udzielana jest 24 miesięczna gwarancja. 

  a. Gwarancją nie są objęte wady, braki i uszkodzenia mebli: I) widoczne w momencie zakupu, II) niewłaściwego bądź nieostrożnego transportu lub przenoszenie mebli, III) zdarzeń losowych i działania siły wyższej, IV) błędów montażowych, V) winy ekipy montażowej, VI) użytkowania mebli niezgodnego z zasadami użytkowania mebli, VII) braku pielęgnacji lub pielęgnacji niezgodnej z zasadami pielęgnacji mebli, VIII) tytułu odbarwienia tkanin, frontów i pozostałych elementów meblowych wystawionych na długotrwałe działanie promieni słonecznych, IX) naprawy lub przeróbki mebli wykonanej przez Kupującego lub na jego zlecenie, X) różnic w profilach i odcieniach wynikających z cech charakterystycznych dla surowców naturalnych, z których wykonano mebel. Ze Względu na procesy produkcyjne i różnorodność partii towarowych mogą wystąpić nieznaczne różnice w odcieniach koloru, nawet w przypadku zakupu kilku sztuk tego samego wyrobu, XI) szkód i usterek spowodowanych przez zwierzęta.

9.  Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona. 

 

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2.  Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 a.  Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 b.   Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 

 c.  Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

3.  W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego – w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem.

 

 

§ 11

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

     1.  Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

     2.  Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to      zgodę – także w celu marketingowym.

     3.   Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a.    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b.    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

c.   Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również podmioty uprawnione, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych oraz umów zawartych przez Administratora danych osobowych, np. usługi hostingu strony internetowej, poczty elektronicznej, księgowej, prawnej i inne usługi wspierające prowadzenie działalności.

     4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

     5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje               brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

 

§ 12

Postanowienia końcowe

     1.  Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

     2.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w              zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 

     3.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego;              ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

 

KONTAKT

Poniedziałek – Piątek
8.00 – 18.00
Sobota
10.00 – 15.00